Vakıf Senedi

VAKFIN ADI:

Madde 1. Vakfın adı ABDULLAH BABA VAKFI’dır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2. Vakfın merkezi KONYA ili KARATAY ilçesinde olup, adresi AZİZİYE MAH. CELAL SOK. NO:25’dir. Yönetim Kurulu kararıyla vakfın adresi değiştirilebilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 3. Vakfın amacı İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNDE BULUNMAK ÜZERE HER TÜRLÜ; BURS, AŞEVİ, BARINMA İHTİYAÇLARI, GİYİNME İHTİYAÇLARI, EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ, GIDA VE EŞYA YARDIMLARI, VAKFIN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA TİCARİ FAALİYETLER, ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLAR VE MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞE YÖNELİK hizmetlerde bulunmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4. Vakıf amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:
MADDİ DURUMU YETERSİZ OLAN ÖĞRENCİLERE BURS ORGANİZASYONU YAPMAK,
TÜRKİYE VE DÜNYADA BULUNAN SEFALET İÇİNDEKİ MÜSLÜMANLARA YARDIMDA BULUNMAK,
DURUMA GÖRE(GEREKLİ İMKANLAR SAĞLANDIĞI TAKTİRDE) KISA VADELİ BARINMA VE KONAKLAMA İHTİYAÇLARINI GİDERMEK(aşevi hizmetleri);
MANEVİ HİZMETLER(MEVLEVİHANE, MEVLEVİ DERGAHI, SOSYAL FAALİYETLER),
Elde edilen verileri kamu kurumları, akademi, sivil toplum örgütleri ve genel kamuoyuyla paylaşmak; bu doğrultuda bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapmak, konferans, seminer, panel, festival vb. organizasyonlar gerçekleştirmek,
Doğa, çevre ve biyolojik çeşitlilik konularına doğrudan bağlantılı kültür, sosyo-ekonomi, tarım, ormancılık, turizm, balıkçılık vb. diğer sektörel alanlarda faaliyetler yürütmek,
YOKSUL İNSANLARA YAPILACAK OLAN GİYİM GIDA VE EŞYA YARDIMLARINI TOPLAYIP DAĞITMAK VE BU İŞİN ORGANİZASYONUNU ÜSTLENMEK,
Genel kamuoyunda bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak,, iletişim faaliyetleri ve kampanyalar yürütmek,
Vakfın amaçları doğrultusunda yeni kurumlar kurmak ve yaşatmak,
Gerektiğinde yasalar dahilinde iktisadi işletme açabilir ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.,
Yazılı, süreli veya süresiz basın yayın vb. araçları kurmak, yayınlamak ya da bu süreçlere ortak olmak,
Benzer amaçlarla çalışan ulusal ve uluslar arası sivil toplum, devlet kuruluşları, özel sektör örgütleriyle işbirlikleri gerçekleştirmek, bu tür oluşumlara katılmak, yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan faaliyetler yürütmek,
Çalışma kurulları kurmak ve işletmek,
Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli kaynak oluşturma faaliyetleri gerçekleştirmek,
Yasalar çerçevesinde kurslar açmak(Vakfın amaçları doğrultusunda) bu kurslarda eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak,

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5. Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularınauygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6. Vakfın organları şunlardır:

a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET:

Madde 7. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere yönetim kurulunca teklif edilen ve mütevelli heyet tarafından kabul edilen kişiler seçilir. Vakfa önemli hizmet ve katkıları olanlar, mütevelli heyet kararı ile mütevelli heyet üyeliğine alınabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 8. Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakfa yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek,
i) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 9. Mütevelli heyet;
İlk toplantısını vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapar, mütevelli heyet olağan olarak senede bir kere toplanır.
Yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.
Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte ikisinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Abdullah Baba Vakfı

Konya Merkez: Aziziye Mahallesi Mengüç Caddesi No:51/1 42030 Karatay/KONYA bilgi@abdullahbabavakfi.org
Tel: 0533 370 20 16